PRIVACY THE ZESPRI WAY

Zespri stelt alles in het werk om juist te handelen. Integriteit is een van onze kernwaarden, en we streven ernaar om echt, open en transparant te zijn. Misschien is dat typisch voor kiwi’s?

We verzamelen niet echt veel persoonsgegevens bij Zespri, omdat onze kernfocus ligt op de kwaliteit van onze kiwi’s. Maar als we persoonsgegevens verzamelen, stellen we alles in het werk om te garanderen dat we dit op een open, verantwoordelijke en respectvolle manier doen, ongeacht waar ter wereld die persoonsgegevens verzameld worden.

Deze privacyverklaring biedt een algemeen overzicht van de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Dit is van toepassing op de activiteiten van Zespri International Limited, en op onze dochterondernemingen in de landen waar we actief zijn (de Zespri International Group). Samen zijn deze ondernemingen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens, en zij beheren de persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze verklaring. Dit omvat de persoonsgegevens die we verzamelen over de mensen waarmee we zakendoen – onze consumenten (de eindgebruikers van onze kiwiproducten), onze telers (de gepassioneerde mensen die ons kwaliteitsvolle fruit produceren) en onze leveranciers en contractanten (de experts waarop we vertrouwen om de taken uitgevoerd te krijgen).

We kunnen u ook zaken over onze privacy vertellen op het moment dat we persoonsgegevens over u verzamelen. Het is belangrijk dat u alles wat wij u vertellen over uw gegevens en de manier waarop wij deze moeten gebruiken, leest en begrijpt.

PRIVACYPRINCIPES VAN ZESPRI

We zijn actief in een aantal landen, maar we streven ernaar een reeks cruciale privacyprincipes te volgen – de Zespri Privacyprincipes – ongeacht waar ter wereld de gebruikte persoonsgegevens verzameld werden. Deze principes weerspiegelen ‘good practices’ inzake privacy en houden rekening met onze internationale privacyverplichtingen. We hebben al onze werknemers opgeleid, zodat ze weten dat deze principes een integraal deel moeten uitmaken van de manier waarop we werken.

‘Privacy the Zespri Way’ betekent dat we:

 1. Open en transparant zijn over onze privacybeleidslijnen
 2. Persoonsgegevens beperken tot een minimum
 3. Ervoor zorgen dat persoonsgegevens correct zijn voordat we ze gebruiken
 4. Persoonsgegevens te allen tijde veilig bewaren
 5. Doen wat we zeggen te zullen doen met persoonsgegevens
 6. Mensen controle geven over hun eigen gegevens
 7. Verantwoordelijk zijn voor onze gegevens, waar ter wereld deze worden bijgehouden
 8. Nadenken over privacy als we wijzigingen aanbrengen aan onze producten of processen
 9. Ervoor zorgen dat gegevenslekken snel en efficiënt beheerd worde

Deze privacyverklaring is onze manier om open en transparant te zijn en u te tonen hoe we veel van deze principes in de praktijk brengen. Deze principes garanderen dat we altijd open, verantwoordelijk en respectvol zijn.

OPEN: WAT WE DOEN MET UW GEGEVENS

Of u nu een consument, een teler of een contractant bent, wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die we nodig hebben om consistent te werken om onze visie na te streven; erkend worden als wereldleider en retailleider in de kiwisector. Dit is onze kerndoelstelling om uw gegevens te verzamelen, te gebruiken en te delen. Hier komt u te weten welke gegevens wij over u verzamelen en hoe we deze gegevens kunnen gebruiken en delen.

Om erkend te worden als wereldleider en retailleider in de kiwisector streven we ernaar een merkgebaseerde consumentenfocus te bieden en te innoveren om sterke en efficiënte klantenrelaties uit te bouwen. Om dit goed aan te pakken, moeten we weten wat onze consumenten – onze eindgebruikers – verlangen van ons, en van hun kiwi’s. Dit helpt ons om onze producten en ons merk te ontwikkelen, en dit helpt onze telers om tegemoet te komen aan de noden van onze eindgebruikers.

CONSUMENTEN

Om erkend te worden als wereldleider en retailleider in de kiwisector streven we ernaar een merkgebaseerde consumentenfocus te bieden en te innoveren om sterke en efficiënte klantenrelaties uit te bouwen. Om dit goed aan te pakken, moeten we weten wat onze consumenten – onze eindgebruikers – verlangen van ons, en van hun kiwi’s. Dit helpt ons om onze producten en ons merk te ontwikkelen, en dit helpt onze telers om tegemoet te komen aan de noden van onze eindgebruikers.

De gegevens die we over u verzamelen

We treden op een aantal manieren in interactie met onze consumenten op de weg die Zespri aflegt om onze visie waar te maken. We proberen constant onze manieren om contact te leggen met consumenten te verbeteren, zodat we cruciale inzichten kunnen verwerven via hen en belangrijke zaken kunnen vertellen over onze producten en ons merk.

We verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks via u als u met ons in interactie treedt op onze website, meewerkt aan een marktonderzoek of andere consumentenprojecten, of als u deelneemt aan onze wedstrijden of promoties. We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen als u met ons in interactie treedt op socialemediaplatforms of ons personeel contacteert om uw ervaringen te bespreken of ons vragen stelt. We kunnen ook geanonimiseerde informatie ontvangen via derde marktonderzoeksleveranciers waarmee we samenwerken.

Als we persoonsgegevens over u verzamelen tijdens promoties of wedstrijden, of als we uw contactgegevens verzamelen om met u te communiceren, zullen we u bepaalde dingen vertellen, vooral als we uw goedkeuring vragen om met u te communiceren. Tenzij we op die momenten anders adviseren, moet u ons geen persoonsgegevens meedelen, maar u moet weten dat we u mogelijk niet de diensten of ervaringen kunnen aanbieden die u verwachtte van ons als u niet de informatie verstrekt die wij nodig hebben.

De informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:

 • uw volledige naam;
 • uw geslacht;
 • uw geboortedatum;
 • uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer, adres en e-mailadres;
 • informatie over uw gebruik van onze websites, inclusief:
  • technische informatie, zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, besturingssysteem en platform;
  • bezoekinformatie, zoals het gevolgde pad naar onze websites, de bezochte pagina’s, de bekeken producten en andere manieren waarop u onze websites gebruikte;
  • cookies (zie hierna voor meer info over cookies);
 • openbare posts die u op sociale media publiceerde over Zespri, inclusief foto’s;
 • informatie die u aan ons hebt verstrekt over een specifieke markt of een gezondheidsonderzoeksthema, zoals informatie over uw voorkeuren, kennis of gebruik van onze producten, of over uw bekendheid met ons merk;
 • notities van eventuele oproepen naar onze klantendienstlijnen; en
 • eventuele e-mails of andere correspondentie met betrekking tot diensten die wij aan u hebben verleend of klachten of problemen die u aan ons hebt gemeld.

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die onze website verstuurt naar uw browser, die opgeslagen kunnen worden op uw systeem voor latere ophaling door onze website. Cookies traceren uw bewegingen op verschillende websites, maar registreren geen andere persoonsgegevens van u. Cookies worden algemeen gebruikt op websites om de navigatie te bevorderen en om uw online-ervaring te helpen personaliseren. Voor meer informatie over de manier waarop we cookies verzamelen en gebruiken, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

Kinderen

We schenken bijzondere aandacht aan de verzameling van persoonsgegevens over kinderen. De wet behandelt dergelijke gegevens enigszins anders omdat kinderen mogelijk minder goed in staat zijn om de gevolgen van de verstrekking van hun gegevens aan ons te begrijpen. We beperken de gegevens die we over kinderen verzamelen (bijvoorbeeld via onze website Zespri Kids) en we vertrouwen op hun ouders of voogden om te garanderen dat kinderen onder hun hoede geen persoonsgegevens aan ons meedelen zonder hun medeweten.

Hoe we uw gegevens gebruiken

Om eventuele diensten te verlenen die u hebt aangevraagd en om onze algemenere rechtmatige businessdoelstellingen en belangen te dienen, moeten we uw persoonsgegevens gebruiken op bepaalde manieren, waarvan sommige vanzelfsprekend zijn en andere minder. We zullen uw gegevens over het algemeen enkel gebruiken op de manieren die hierna uiteengezet worden. Het is echter mogelijk dat we uw gegevens op andere manieren moeten gebruiken, als dit wettelijk toegelaten is of opgelegd wordt:

 • diensten verlenen aan u of informatie verstrekken die u hebt aangevraagd;
 • met u communiceren over producten, diensten of aanbiedingen die u volgens ons op prijs zult stellen, op basis van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt;
 • de manieren begrijpen waarop u onze producten en diensten gebruikt, inclusief onze websites, of de weg die u volgde om ons te vinden;
 • markt- of gezondheidsonderzoek voeren naar het gebruik van onze producten en diensten;
 • inzicht krijgen in het publieke sentiment omtrent onze producten en ons merk en, waar aangewezen, reageren op opmerkingen die hierover worden gemaakt;
 • onze websites beheren en het gebruik van diensten die erop aangeboden worden, alsook garanderen dat onze websites veilig zijn;
 • algemeen de producten en diensten die we aanbieden verbeteren, inclusief onze websites, en garanderen dat eventuele negatieve ervaringen die u had met ons aangepakt worden; en
 • algemeen garanderen dat we onze producten en diensten efficiënt commercialiseren op een manier die relevant is.

Hoe we uw gegevens delen

Om persoonsgegevens te gebruiken op de hiervoor uiteengezette manieren, kunnen we uw gegevens delen met betrouwbare derden.

We delen persoonsgegevens uitsluitend met de hierna vermelde agentschappen of agentschapstypes. Als we een informatieaanvraag ontvangen van, of menen dat we informatie moeten openbaar maken aan een agentschap dat we niet verwacht hadden, delen we enkel informatie indien dit noodzakelijk is om onze rechtmatige belangen te dienen of indien dit anders wettelijk vereist of toegelaten is.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • andere entiteiten binnen Zespri International Group;
 • onze betrouwbare informatiedienstverleners, inclusief leveranciers van cloud-opslag die gevestigd kunnen zijn in NZ of in het buitenland;
 • onze betrouwbare leveranciers van andere diensten, inclusief analytische, onderzoeks- of marketingdiensten, als deze diensten het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens vereisen;
 • onze telers, als deze informatie relevant is voor de productontwikkeling;
 • het grote publiek, via onze websites of socialemediakanalen, als u hiermee ingestemd hebt; of
 • overheidsagentschappen, inclusief het ‘Ministry for Primary Industries’ van NZ, of wethandhavingsinstanties, indien wettelijk vereist.

TELERS

Om erkend te worden als wereldleider en retailleider in de kiwisector moeten we efficiënte partnerships vormen met telers over de hele wereld. We moeten persoonsgegevens over onze telers verzamelen en gebruiken om deze partnerships te vormen en te onderhouden. We moeten ook de activiteiten van Zespri beheren, en een consistente productkwaliteit en veilige boomgaarden en werkplaatsen verzekeren die in overeenstemming zijn met de regels. In het kader hiervan kunnen we verplicht zijn om persoonsgegevens te delen.

De gegevens die we over u verzamelen

Als teler kunnen we rechtstreeks van u persoonsgegevens verzamelen, als u ons deze verstrekt (bijvoorbeeld op uw registratieformulier) of kunnen we persoonsgegevens over u verzamelen of aanmaken tijdens uw relatie met ons (bijvoorbeeld terwijl u in interactie bent met uw lokale coöperatieve, het Zespri Grower Support Services Team of ander personeel van Zespri met betrekking tot uw boomgaard, uw product of uw contract met ons).

De verstrekking van deze informatie is niet verplicht, maar als u ons deze informatie niet bezorgt, is het mogelijk dat we niet efficiënt kunnen samenwerken met u of onze contractuele verbintenissen niet kunnen nakomen.

Als u een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bent, is het mogelijk dat sommige gegevens hierna (zoals boomgaard- en productgegevens) geen persoonsgegevens over u zijn. Als u echter een zelfstandige handelaar bent, kunnen dit persoonsgegevens over u zijn. In elk geval stellen we alles in het werk om deze gegevens te behandelen met zorg en respect.

De informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:

 • uw volledige naam;
 • uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer, adres en e-mailadres;
 • uw communicatievoorkeuren;
 • uw status als grondbezitter of huurder;
 • financiële informatie, inclusief uw bankrekeninggegevens en uw overeengekomen vergoedingstarief;
 • boomgaardinformatie, inclusief informatie over uw locatie, ongediertestatus, sproeiagenda, teeltmethoden en rendement;
 • productinformatie, inclusief informatie over de variëteiten die u produceert, productrendementen en grootteprofielen;
 • notities van eventuele oproepen naar onze Ondersteuningsdienstlijn voor telers;
 • informatie over personeelsbezoeken aan uw boomgaard of besprekingen met u over uw boomgaard of producten; en
 • eventuele e-mails of andere correspondentie met betrekking tot onze relatie of eventuele andere aangelegenheden die u aankaart bij ons.

Hoe we uw gegevens gebruiken

Om onze relatie met u te beheren en onze algemenere rechtmatige businessdoelstellingen en belangen te dienen, moeten we uw persoonsgegevens gebruiken op bepaalde manieren, waarvan sommige vanzelfsprekend zijn en andere minder. We zullen uw gegevens over het algemeen enkel gebruiken op de manieren die hierna uiteengezet worden. Het is echter mogelijk dat we uw gegevens op andere manieren moeten gebruiken, als dit wettelijk toegelaten is of opgelegd wordt.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • onze contractuele relatie met u te beheren, en u onder andere van tijd tot tijd te contacteren over uw product of over de diensten die Zespri aan u kan verlenen;
 • diensten te verlenen die u hebt aangevraagd aan ons;
 • de productdistributie en het bevoorradingsproces te beheren;
 • de kwaliteit van uw boomgaard en producten te verzekeren;
 • onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te verrichten ten aanzien van telers, producten of boomgaarden;
 • marketingmateriaal over onze telers te ontwikkelen;
 • ongedierte- of ziekteplagen aan te pakken;
 • de gezondheid en veiligheid van u en ons personeel te verzekeren tijdens een bezoek aan uw eigendom;
 • te reageren op wettige verzoeken van overheidsinstanties, zoals het Nieuw-Zeelandse Ministry for Primary Industries, of wethandhavingsinstanties; en
 • samen te werken met sectororganisaties, zoals Kiwifruit NZ, NZ Kiwifruit Growers Incorporated en Kiwifruit Vine Health Incorporated.

Hoe we uw gegevens delen

Om persoonsgegevens te gebruiken op de hiervoor uiteengezette manieren, kunnen we uw gegevens delen met betrouwbare derden.

We delen persoonsgegevens uitsluitend met de hierna vermelde agentschappen of agentschapstypes. Als we een informatieaanvraag ontvangen van, of menen dat we informatie moeten openbaar maken aan een agentschap dat we niet verwacht hadden, delen we enkel informatie indien dit noodzakelijk is om onze rechtmatige belangen te dienen of indien dit anders wettelijk vereist of toegelaten is.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • andere entiteiten binnen Zespri International Group;
 • onze betrouwbare informatiedienstverleners, inclusief leveranciers van cloud-opslag die gevestigd kunnen zijn in NZ of in het buitenland;
 • onze betrouwbare leveranciers van andere diensten, inclusief analytische, onderzoeks- of marketingdiensten, als deze diensten het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens vereisen;
 • relevante sectororganisaties in NZ of in het buitenland, zoals Kiwifruit NZ, NZ Kiwifruit Growers Incorporated en Kiwifruit Vine Health Incorporated;
 • overheidsagentschappen, inclusief het ‘Ministry for Primary Industries’ van NZ, of wethandhavingsinstanties, indien wettelijk vereist;
 • Distributeurs en klanten van Zespri, indien nodig om tegemoet te komen aan traceerbaarheids- en/of classificatievereisten; of
 • Eventuele leveranciers van telers aangesteld om diensten te verlenen ten aanzien van uw boomgaard.

LEVERANCIERS EN CONTRACTANTEN

Zespri is actief in een gereglementeerde en seizoensgebonden sector en we vertrouwen op de diensten van leveranciers en contractanten om onze zakelijke doelstellingen te realiseren, tegemoet te komen aan de verwachtingen van onze telers en consumenten, en te garanderen dat we onze nalevingsverplichtingen kunnen nakomen. Net zoals voor onze werknemers moeten we bepaalde persoonsgegevens over onze leveranciers en contractanten verzamelen. We verzamelen niet veel persoonsgegevens, maar als we gegevens verzamelen, behandelen we die met dezelfde zorg en hetzelfde respect.

De gegevens die we over u verzamelen

We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen, aanmaken en ontvangen als u uw diensten aanbiedt aan en een Serviceovereenkomst sluit met Zespri.

Deze informatie kan het volgende omvatten:

 • uw volledige naam;
 • uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer, adres en e-mailadres en foto;
 • details over uw opleiding, ervaring, werkhistoriek en eventuele andere informatie die aan ons werd verstrekt in uw dienstaanbod;
 • gezondheidsinformatie, inclusief informatie over eventuele handicaps of andere omstandigheden die een impact kunnen hebben op uw contractuele verplichtingen of onze verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk;
 • uw rijbewijsnummer indien dit relevant is voor uw contractuele verplichtingen;
 • dienstverlenersgegevens, zoals uw nationale belastingaangiftegegevens en eventuele bankrekeningnummers die u meedeelt aan ons;
 • noodcontactinformatie en gegevens van uw verwant (indien nodig om reizen te bevorderen);
 • uw paspoortgegevens indien nodig om te reizen of voor bankdoeleinden;
 • informatie over strafrechtelijke veroordelingen indien dit relevant is voor uw Serviceovereenkomst;
 • informatie met betrekking tot het witwassen van geld, inclusief een kredietcontrole indien dit relevant is voor uw Serviceovereenkomst;
 • eventuele informatie verstrekt door uw opgegeven referenties;
 • eventuele informatie verstrekt door het agentschap dat of de organisatie die u rekruteerde om diensten te verlenen aan Zespri;
 • notities van interviews;
 • prijs van diensten of vergoedingsgegevens;
 • informatie over klachten of grieven die u eventueel hebt; en
 • informatie gegenereerd door uw contractuele activiteiten, zoals wachtwoorden of locatie-informatie.

Hoe we uw gegevens gebruiken

We verzamelen persoonsgegevens over u om uw verplichtingen in het kader van de Serviceovereenkomst te beheren, om uw en onze belangen te behartigen en om te garanderen dat te allen tijde de best mogelijke contractuele relatie in stand wordt gehouden. Met het oog hierop kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • te bepalen of u gerechtigd bent om de diensten te verlenen in het kader van een Serviceovereenkomst, en te garanderen dat u de vereiste vaardigheden en kwalificaties hebt;
 • intergroepscommunicatie te bevorderen;
 • reizen en overplaatsingen te bevorderen;
 • uw servicedoelstelling/standaarden te beheren en te garanderen dat u de diensten aan Zespri verleent in overeenstemming met de algemene voorwaarden uiteengezet in uw Serviceovereenkomst;
 • eventuele klachten van en over u te onderzoeken en te behandelen;
 • uw veiligheid en gezondheid te garanderen, o.a. door specifieke medische vereisten te bepalen voor u en te garanderen dat noodcontacten up-to-date zijn; en
 • de veiligheids- en gezondheids-, fiscale en andere wettelijke vereisten na te leven.

Hoe we uw gegevens delen

Om persoonsgegevens te gebruiken op de hiervoor uiteengezette manieren, kunnen we uw gegevens delen met betrouwbare derden.

We delen persoonsgegevens uitsluitend met de hierna vermelde agentschappen of agentschapstypes. Als we een informatieaanvraag ontvangen van, of menen dat we informatie moeten openbaar maken aan een agentschap dat we niet verwacht hadden, delen we enkel informatie indien dit noodzakelijk is om onze rechtmatige belangen te dienen of indien dit anders wettelijk vereist of toegelaten is.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • andere entiteiten binnen Zespri International Group;
 • onze betrouwbare informatiedienstverleners, inclusief leveranciers van cloud-opslag die gevestigd kunnen zijn in NZ of in het buitenland;
 • personeel van de juridische dienst, uw relationship manager/procurement manager (en hun manager) met het oog op het beheer van uw engagement en de Serviceovereenkomst; en
 • relevante werknemers van Zespri en verwante entiteiten, in NZ of in andere landen, om reizen, overplaatsingen of detacheringen te bevorderen.

VERANTWOORDELIJK: HOE WE UW GEGEVENS VEILIG HOUDEN

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens, ongeacht waar ter wereld die verzameld werden of wie ze bewaart of verwerkt in onze naam. Dit is een wettelijke vereiste, maar ook het juiste om te doen. We schenken aandacht aan uw persoonsgegevens in elke fase van het traject dat de gegevens afleggen bij Zespri en we beschikken over processen om uw gegevens te allen tijde veilig te houden.

Voor ons is verantwoordelijkheid een continu proces. Het begint bij garanderen dat we enkel betrouwbare partners gebruiken om onze gegevens op te slaan en te verwerken. Eens we deze partners gekozen hebben, zorgen we ervoor dat ze onze privacyverwachtingen kennen en controleren we periodiek of ze deze inlossen. We zetten te allen tijde redelijke stappen om de persoonsgegevens te beschermen, ongeacht of ze lokaal opgeslagen worden door Zespri of bij een van onze partners.

Waar we uw gegevens opslaan en hoe we de controle blijven houden over uw gegevens

Als wereldwijde onderneming moeten we persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken in een aantal landen. Van tijd tot tijd moeten we ook persoonsgegevens uitwisselen over grenzen heen, om ze naar onze gegevensdienstverleners te sturen of om ze te gebruiken binnen onze ondernemingengroep om het bedrijf draaiende te houden. Dit betekent dat informatie die verzameld wordt binnen de EU bijvoorbeeld, verstuurd kan worden naar onze gegevensdienstverleners, of onze ondernemingengroep, in andere landen, met inbegrip van Nieuw-Zeeland.

Waar mogelijk zullen we enkel persoonsgegevens sturen naar landen met privacystandaarden die equivalent zijn aan die in NZ en de EU, maar dit is niet altijd mogelijk. We hebben onze privacyprocessen dan ook zo uitgewerkt dat ze voldoen aan de vereisten van deze reglementeringen en we hebben hoge verwachtingen van alle derden die voor ons gegevens verwerken. We zetten redelijke stappen om te garanderen dat deze verwachtingen ingelost worden, ongeacht waar ter wereld de gegevens zich bevinden.

De meeste persoonsgegevens die we bijhouden, worden opgeslagen op Microsoft cloud-platforms, zoals Microsoft Azure. Microsoft neemt privacy ernstig en heeft een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens die het bedrijf in onze naam bijhoudt, te beschermen. Lees hier meer over de privacy- en beveiligingspraktijken van Microsoft.

We bewaren persoonsgegevens maar zolang we een rechtmatige doelstelling hebben om de gegevens te gebruiken. Als we de gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we ze veilig. We zorgen er ook voor dat eventuele gegevensdienstverleners die in onze naam persoonsgegevens bewaren, de gegevens die we niet langer nodig hebben vernietigen.

Hoe we uw gegevens beschermen

We zetten redelijke stappen om te garanderen dat de persoonsgegevens die we verzamelen beschermd zijn tegen verlies, niet-gemachtigde toegang en openbaarmaking of ander misbruik. Informatiebeveiliging houdt echter meer in dan alleen wachtwoorden en firewalls. We moeten namelijk redelijke stappen zetten om te garanderen dat onze systemen, processen en mensen veilig zijn.

Zespri bewaart en verwerkt persoonsgegevens over het algemeen binnen Microsoft cloud-platforms, en Microsoft heeft een aanzienlijk aantal veiligheidsmaatregelen getroffen om de informatie die Microsoft in onze naam bewaart, te beschermen. Lees hier meer over de privacy- en beveiligingspraktijken van Microsoft. Zo is onze systeembeveiliging verzekerd.

Zespri heeft ook een aantal processen en beleidslijnen uitgewerkt om de persoonsgegevens die het bedrijf bijhoudt, te beschermen en om ervoor te zorgen dat onze mensen juist handelen, en onder andere het volgende doen:

 • Ons wereldwijde interne privacybeleid garandeert dat al onze medewerkers de Zespri Privacyprincipes begrijpen en persoonsgegevens beheren in overeenstemming met onze verwachtingen.
 • Alle werknemers en leveranciers moeten instemmen met Gedragscodes die privacy- en beveiligingsvereisten omvatten en garanderen dat persoonsgegevens die verzameld of beheerd worden in naam van Zespri, enkel geraadpleegd en gebruikt worden voor rechtmatige zakelijke doeleinden.
 • Ons IS-tools en beveiligingsbeleid definieert de manier waarop personeel systemen, toestellen en informatie van Zespri kan raadplegen, en garandeert dat te allen tijde de beste privacy- en beveiligingspraktijken gevolgd worden.
 • Ons wereldwijde privacy-opleidingsprogramma omvat zowel algemene als gedetailleerde privacy-opleidingen voor onze werknemers over de hele wereld en garandeert dat ze de Zespri Privacyprincipes en de vereisten van relevante privacyreglementeringen begrijpen.
 • We hebben een informatie-uitwisselingsproces uitgewerkt waarbij het personeel bepaalde voorzorgen moet treffen alvorens persoonsgegevens uit te wisselen met andere agentschappen, of met nieuwe dienstverleners. Dit houdt onder andere in dat de goedkeuring van onze Global Data Protection Officer moet worden gevraagd.
 • We stellen ons personeel in staat om gegevenslekken te herkennen en ons proces voor het beheer van gegevenslekken te begrijpen. Dit garandeert dat we alle lekken snel kunnen inperken, matigen en melden.

RESPECTVOL: HOE U TOEZICHT KUNTHOUDEN OP UW GEGEVENS

Goede privacypraktijken vereisen respect. In het kader van privacyvoorschriften over de hele wereld wordt van ondernemingen zoals Zespri verwacht dat ze de rechten respecteren van de mensen waarmee ze zakendoen. Zespri zal altijd juist handelen via zijn mensen. We beschikken over processen om ervoor te zorgen dat we aanvragen van een consument of teler om zijn persoonsgegevens te raadplegen of te beheren, kunnen ontvangen en behandelen.

Om de hierna uiteengezette rechten uit te oefenen of een klacht in te dienen of een vraag te stellen over uw gegevens, verzoeken wij u ons op de volgende manieren te contacteren:

 • E-mail privacy@zespri.com
 • Schrijf naar Global Data Protection Officer, c/o Zespri International Limited, PO Box 4043, Mount Maunganui, Nieuw-Zeeland

Denk eraan dat u enkel uw eigen persoonsgegevens kunt raadplegen of beheren, tenzij u toestemming hebt van iemand anders om gegevens in hun naam te raadplegen of te beheren. Het is dus mogelijk dat we uw identiteit en machtiging moeten controleren voordat we reageren op uw verzoek. We doen dit om uw privacy te beschermen en de privacy van andere mensen waarmee we zakendoen.

Eens we gecontroleerd hebben wie u bent, zullen we proberen om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen, uiterlijk binnen de 20 werkdagen (één kalendermaand) na ontvangst.

Uw gegevens raadplegen

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens. We zullen zo open mogelijk zijn met u, maar soms moeten we persoonsgegevens achterhouden, bijvoorbeeld als de informatie wettelijk beschermd is, commercieel gevoelig is of persoonsgegevens over andere consumenten of telers bevat. Als we menen dat we gegevens moeten achterhouden voor u, zullen we u zeggen waarom.

Telers moeten het ‘Industry Portal’ gebruiken om de elementaire persoonsgegevens te raadplegen die we over hen bijhouden, maar ze kunnen ons altijd meer gedetailleerde informatie vragen die mogelijk niet beschikbaar is op het portaal.

Uw gegevens corrigeren of wissen

Als u meent dat persoonsgegevens die we over u bijhouden verkeerd zijn, kunt u ons vragen om de gegevens te verbeteren. Als we uw persoonsgegevens hebben bijgehouden voor doeleinden die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van een contract of onze rechtmatige businessbelangen, kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen.

Als we uw gegevens niet kunnen verbeteren of wissen (bijvoorbeeld als we het er niet mee eens zijn dat de gegevens verkeerd zijn, of als we de gegevens om wettelijke redenen nodig hebben), zullen we u zeggen waarom dat het geval is. U kunt ons vragen om uw correctieverzoek bij de gegevens te voegen als correctieverklaring.

Ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken

We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen, verwerken om te voldoen aan de vereisten van een contract dat u met ons hebt (bijvoorbeeld als u een teler bent en ons informatie hebt verstrekt om onze relatie met u te beheren) of om onze rechtmatige businessbelangen te dienen (zoals onze gezondheids- en veiligheidsverplichtingen beheren). We moeten de informatie die u ons op deze manier toevertrouwt, gebruiken om onze onderneming te runnen.

U kunt er echter ook mee ingestemd hebben dat wij uw persoonsgegevens op andere manieren gebruiken (bijvoorbeeld om marktonderzoek te verrichten of om met u te communiceren over producten of promoties). We waarderen uw bereidwilligheid om ons uw gegevens op deze manieren te laten gebruiken, maar we begrijpen dat u van tijd tot tijd van gedacht kunt veranderen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Als u verder meent dat wij uw persoonsgegevens gebruiken op manieren die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van een contract dat u met ons hebt of met onze rechtmatige businessbelangen, en als u ons niet specifiek gemachtigd hebt om dit te doen, kunt u zich ook verzetten tegen deze gegevensverwerking.

Ons op de hoogte brengen van uw bekommernissen

Soms wilt u gewoon weten hoe of waarom we uw gegevens gebruiken. U wilt misschien meer informatie over iets dat aan bod komt in deze privacyverklaring. Of misschien wilt u een klacht indienen over een beslissing die we hebben genomen over uw privacyverzoek.

Breng ons op de hoogte van al uw eventuele bekommernissen. Gelieve ons te contacteren op een van de manieren hieronder:

 • E-mail privacy@zespri.com
 • Schrijf naar Global Data Protection Officer, c/o Zespri International Limited, PO Box 4043, Mount Maunganui, Nieuw-Zeeland

We zullen ons best doen om u te helpen. Maar als wij u niet kunnen helpen, hebt u het recht om bij uw lokale gegevensbeschermingsinstantie klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens hebben beheerd. U kunt contact opnemen met de Dienst van de Nieuw-Zeelandse Privacy Commissioner door:

 • online een klachtenformulier in te vullen op privacy.co.nz; of
 • te schrijven naar Office of the Privacy Commissioner, PO Box 10-094, The Terrace, Wellington 6143.

Wenst u klacht in te dienen over acties die we hebben ondernomen in een ander land waar we actief zijn? Neem dan contact op met uw lokale gegevensbeschermingsinstantie of toezichthoudende instantie. U kunt ons hulp vragen om te bepalen welke instantie aangewezen is om contact op te nemen.